Deze website maakt gebruik van cookies

Wij en geautoriseerde derde partijen gebruiken cookies. Meer informatie over de cookies, hun doel en hoe ze worden gedeeld, wordt volledig uitgelegd in de cookie-informatie. Om de best mogelijke gebruikerservaring te garanderen, klikt u op "Alles accepteren". U kunt ook voorkeuren opslaan of het gebruik van cookies weigeren, met uitzondering van noodzakelijke cookies. Cookies-informatie en meer

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 


VERKOOPVOORWAARDEN

De verkoop van veilinggoederen vindt plaats te Enschede in ons veilinggebouw aan de Weerseloseweg 355, tegen contante betaling c.q. pintransactie, waarbij het opgeld 28% bedraagt, inclusief BTW en er tevens per gekocht kavel € 1,00 nummergeld in rekening wordt gebracht. De verkoop gebeurt in de staat waarin de te veilen kavels zich bevinden en zullen door de kopers moeten worden geaccepteerd in de staat waarin zij zich bij aflevering bevinden, zonder dat er enige reclame mogelijk is over de authenticiteit, hoeveelheid, omschrijving, afmeting, verborgen of zichtbare gebreken, vergissingen, uit welke hoofde ook. Verhaal is op geen enkele wijze mogelijk, kopers dienen te allen tijde het gekochte te accepteren, vermindering of teruggaaf der koopsom is uitgesloten. De veilinghouder behoudt zich de volgende rechten voor:


1. Hij kan personen die zich weigeren te legitimeren of om welke andere reden ook, zonder nadere verklaring zijnerzijds, weigeren als bieder of koper.

2. Hij kan de volgorde van veiling wijzigen, kavels combineren, splitsen, uit veiling halen of toevoegen, bij geschil herveilen, zich bij gemaakte vergissingen herstellen, kavels ophouden, over kavels direct na gunning terstond volledige of gedeeltelijke betaling vorderen. Indien een koper weigert of niet in staat is te betalen, wordt het geveilde terstond herveild. Hij kan goederen één bieding onder de met de verkoper afgesproken limiet verkopen

Bieders kunnen zich niet verschuilen achter opdrachtgevers en zijn hoofdelijk aansprakelijk voor wat zij kopen. Na toewijzing zijn de aankopen geheel voor rekening en risico van de kopers. Indien een koper nalatig blijft de koopsom te betalen, zal de koopsom langs juridische weg worden geïncasseerd, waarbij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper komen. Kavels worden eerst dan afgegeven of mogen eerst dan worden vervoerd, nadat deze volledig zijn betaald, inclusief veilingkosten, of wat voor kosten ook. Betaling geschiedt door middel van wettige betaalmiddelen. De termijn waarbinnen moet worden betaald is onherroepelijk door de veilinghouder vastgesteld, vindt echter altijd plaats binnen 5 dagen na toewijzing; schuldvergelijking of korting is uitgesloten. Bij overschrijding van de betalingstermijn, wordt ongeacht de hoogte van de rekening € 25,00 per dag aan opslagkosten in rekening gebracht, waarbij Twents Veilinghuis tevens het recht heeft de koopovereenkomst te ontbinden. De betreffende goederen kunnen onderhands, dan wel in een volgende veiling worden herveild, de nalatige koper is aansprakelijk voor de mindere opbrengst en alle overige kosten hieruit voortvloeiende. Bezoekers welke het gebouw of het terrein betreden, doen dit op eigen risico en kunnen eigenaar of verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor een ongeval hen overkomen. Schade welke bezoekers aanbrengen aan ten toon gestelde goederen, dan wel aan inrichting of gebouw, zijn voor rekening van de veroorzaker van de schade. Gekochte kavels kunnen op verzoek van de koper voor rekening en risico van de kopers worden verzonden, waarbij verzendkosten, verzekering en verpakkingskosten, ten laste van de koper komen. Geschillen uit verkoop ontstaan worden door de veilinghouder beslist, deze beslissing is onherroepelijk. Kopers kunnen zich niet beroepen op onbekendheid van deze voorwaarden of op enig ander veilinggebruik ook, zij kunnen geen vordering instellen tegen veilinghouder of een van zijn medewerkers, dan wel de deurwaarder/notaris.

Schilderijen: Bij het bieden op schilderijen biedt u enkel op het schilderij zelf. De eventuele lijst is als gift inbegrepen.

 

WIJ DOEN GEEN ZAKEN MET SANCTIELANDEN

 

 

TELEFONISCH BIEDEN:

Mits aangegeven wordt dat de koper telefonisch mee wil bieden, zal de startprijs van het kavel automatisch als voorbieding van deze telefonische bieder meegenomen worden in de veiling.


 

VERZENDVOORWAARDEN:

Om iedereen van dienst te kunnen zijn bieden we verzendmogelijkheden binnen Europa aan.


  • De pakketten worden in opdracht en op risico van de koper verstuurd.

  • Max. afmetingen incl. verpakking NL: 100x50x50cm.

  • Max. afmetingen incl. verpakking Buitenland: 100x50x50cm.

  • De genoemde bedragen zijn voor pakketten met een waarde tot € 500,00

  •  

Houdt u er a.u.b. rekening mee dat zelfs bij online-overboekingen het enkele dagen kan duren voordat een bedrag op onze rekening staat. Pas na ontvangst van betaling wordt het pakket verpakt en verstuurd.

 

VERZENDKOSTEN  BINNEN NEDERLAND:

Pakket 0-10 KG: € 20,00
Pakket 10-20KG: € 25,00

VERZENDKOSTEN  BINNEN DUITSLAND:

Pakket 0-10 KG: € 25,00
Pakket 10-20KG: € 35,00

VERZENDKOSTEN  BINNEN EUR1:

Pakket 0-10 KG: € 50,00
Pakket 10-20KG: € 60,00

VERZENDKOSTEN  BINNEN EUR2:

Pakket 0-10 KG: € 60,00
Pakket 10-20KG: € 70,00

VERZENDKOSTEN  BINNEN EUR3:

Pakket 0-10 KG: € 60,00
Pakket 10-20KG: € 70,00

VERZENDKOSTEN  WERELD:

Pakket 0-10 KG: € 70,00 - € 125,00
Pakket 10-20KG: € 125,00 - € 250,00

Voor pakketten met een waarde boven de 500 euro en/of afmetingen buiten de aangegeven maximum afmeting kunt u contact opnemen over de kosten.

 


INBRENGERSVOORWAARDEN


Algemene inbrengersvoorwaarden waarop goederen worden aangenomen voor openbare verkoping van goederen, door/namens Twents Veilinghuis te Enschede.

1. Bij deze voorwaarden te verstaan onder:
Verkoper: Twents Veilinghuis
Inbrenger: degene te wiens naam de goederen zijn ingebracht
Veiling: iedere (openbare) verkoping welke door of vanwege de verkoper wordt gehouden c.q. uitgevoerd.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van de relatie tussen verkoper en inbrenger. Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege kunnen worden opgelegd.

3. Van alle aan verkoper afgegeven goederen wordt aangenomen dat daarvoor, behoudens andere instructies, geen minimumprijs (limiet) geldt. De inbrenger machtigt de verkoper om de ingebrachte goederen te verkopen onder door de veilinghouder vast te stellen veilingvoorwaarden en condities, alsmede op een door verkoper vast te stellen dag. De verkoper behoud zich het recht voor zonder opgave van redenen goederen te weigeren en kan ten allen tijde van het verkopen van goederen afzien.

4. De verkoper bepaalt wanneer tot verkoop van de goederen zal worden overgegaan. Hierbij zal zoveel mogelijk met de belangen van de inbrenger rekening worden gehouden. Indien de goederen, op instructie van de inbrenger, niet in veiling gebracht mogen worden, zal verkoper aan inbrenger bewaarloon en/of opslagkosten in rekening brengen.


5. Inbrengers zijn ten allen tijde gerechtigd een opdracht tot veilen in te trekken. In dit geval behoud de verkoper zich het recht voor 40% te heffen van het bedrag dat volgens de overeengekomen limiet.

6. Goederen kunnen voor de veiling gelimiteerd worden. De opdracht hiertoe moet door de inbrenger schriftelijk worden gegeven. Wordt de gestelde prijs niet bereikt, dan is de inbrenger (ophoud)kosten volgens het hieronder in artikel 7 opgenomen tarief verschuldigd. Indien op een veiling door of namens een inbrenger diens goederen weder worden ingekocht, zal de verkoper gerechtigd zijn zowel de aankoop als de verkoopprijs in rekening te brengen.

7. De verkoopprovisie van 30% (mits anders afgesproken in de veilingopdracht) wordt berekent over de opbrengst, met een minimum van € 3,50 per kavel. De kosten voor ophouden zijn € 3,50 per kavel. Betaalde voorschotten en/of out of pocketkosten, zoals goud- en zilverbelasting, transport- en/of expeditiekosten, zijn steeds voor rekening van de inbrenger. Voor transport van goederen verricht door personeel van/namens verkoper, zal een vooraf overeengekomen vergoeding in rekening worden gebracht. Kosten gemaakt op verzoek van de inbrenger in verband met de uitgifte van een catalogus kunnen aan inbrenger steeds in rekening worden gebracht. Afrekening en betaling zullen zoveel mogelijk binnen 4 weken na de verkoopdag plaats vinden. Ingeval een koper in gebreke mocht blijven de door koper gekochte goederen te betalen en/of af te halen, dan dient, ten opzichte van de inbrenger, de verkooptransactie te worden beschouwd als niet te hebben plaatsgehad.

8. De goederen zullen door de verkoper met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Tot op het ogenblik van overdracht aan de koper door verkoper blijven alle risico’s voor rekening van de inbrenger. De verkoper is niet aansprakelijk voor enigerlei verlies of beschadiging der goederen, tenzij verkoper opzet en/of grove schuld kan worden verweten. De inbrenger is aansprakelijk voor alle schade die de ingezonden voorwerpen veroorzaken.

9. De inbrenger dient zich op eerste verzoek van de verkoper te legitimeren. De inbrenger staat in voor de echtheid van de ingebrachte goederen en garandeert tevens dat hij als eigenaar of anderszins gerechtigd is de voorwerpen ter veiling aan te bieden en vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken van derden. De inbrenger is op eerste verzoek van de verkoper verplicht inlichtingen met betrekking tot de herkomst van de goederen jegens de veilinghouder te verstrekken en dit met bewijsmaterialen te onderbouwen. De inbrenger is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verschaffen van onjuiste of misleidende informatie en/of van andere aan de inbrenger te wijten omstandigheden en vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken van derden. De inbrenger verklaart dat de verkoop ter veiling van de voorwerpen niet wordt belemmerd door nationale of internationale wettelijke bepalingen.

10. De verkoper is bevoegd om, zonder voorafgaande mededeling aan inbrenger:
- alle verpakkingen en sluitingen te openen en die maatregelen te nemen, welke verkoper in verband met behoud van de zaak nuttig voorkomen;
- om goederen te (laten) bewerken, welke het resultaat der veiling gunstig zouden kunnen beïnvloeden;
De in verband met ontsluiting, behoud of bewerking gemaakte kosten zijn voor rekening van de inbrenger.

11. Inbrenger dient in beginsel zelf de ingebrachte goederen te verzekeren en/of verzekerd te houden. Verkoper kan, op nadrukkelijk verzoek van de inbrenger, voor rekening van inbrenger, de goederen (laten) verzekeren.

12. Teruggave van goederen geschied aan inbrenger, dan wel aan een door inbrenger schriftelijk gevolmachtigde persoon. Verkoper is gerechtigd de goederen onder zich te houden totdat inbrenger volledig aan zijn betalingsverplichting jegens verkoper heeft voldaan.