Voorwaarden Veiling

39. Januariveiling 2019

Veiling data: 11.01.2019 – 12.01.2019
Veiling ID: 39

deutsch


VoorwaardenDe verkoop van veilinggoederen vindt plaats te Enschede in ons veilinggebouw aan de Weerseloseweg 355, tegen contante betaling c.q. pintransactie, waarbij het opgeld 28% bedraagt, inclusief BTW en er tevens per gekocht kavel € 1,00 nummergeld in rekening wordt gebracht. De verkoop gebeurt in de staat waarin de te veilen kavels zich bevinden en zullen door de kopers moeten worden geaccepteerd in de staat waarin zij zich bij aflevering bevinden, zonder dat er enige reclame mogelijk is over de authenticiteit, hoeveelheid, omschrijving, afmeting, verborgen of zichtbare gebreken, vergissingen, uit welke hoofde ook. Verhaal is op geen enkele wijze mogelijk, kopers dienen te allen tijde het gekochte te accepteren, vermindering of teruggaaf der koopsom is uitgesloten. De veilinghouder behoudt zich de volgende rechten voor:1. Hij kan personen die zich weigeren te legitimeren of om welke andere reden ook, zonder nadere verklaring zijnerzijds, weigeren als bieder of koper.

2. Hij kan de volgorde van veiling wijzigen, kavels combineren, splitsen, uit veiling halen of toevoegen, bij geschil herveilen, zich bij gemaakte vergissingen herstellen, kavels ophouden, over kavels direct na gunning terstond volledige of gedeeltelijke betaling vorderen. Indien een koper weigert of niet in staat is te betalen, wordt het geveilde terstond herveild. Hij kan goederen één bieding onder de met de verkoper afgesproken limiet verkopenBieders kunnen zich niet verschuilen achter opdrachtgevers en zijn hoofdelijk aansprakelijk voor wat zij kopen. Na toewijzing zijn de aankopen geheel voor rekening en risico van de kopers. Indien een koper nalatig blijft de koopsom te betalen, zal de koopsom langs juridische weg worden geïncasseerd, waarbij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige koper komen. Kavels worden eerst dan afgegeven of mogen eerst dan worden vervoerd, nadat deze volledig zijn betaald, inclusief veilingkosten, of wat voor kosten ook. Betaling geschiedt door middel van wettige betaalmiddelen. De termijn waarbinnen moet worden betaald is onherroepelijk door de veilinghouder vastgesteld, vindt echter altijd plaats binnen 5 dagen na toewijzing; schuldvergelijking of korting is uitgesloten. Bij overschrijding van de betalingstermijn, wordt ongeacht de hoogte van de rekening € 25,00 per dag aan opslagkosten in rekening gebracht, waarbij Twents Veilinghuis tevens het recht heeft de koopovereenkomst te ontbinden. De betreffende goederen kunnen onderhands, dan wel in een volgende veiling worden herveild, de nalatige koper is aansprakelijk voor de mindere opbrengst en alle overige kosten hieruit voortvloeiende. Bezoekers welke het gebouw of het terrein betreden, doen dit op eigen risico en kunnen eigenaar of verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor een ongeval hen overkomen. Schade welke bezoekers aanbrengen aan ten toon gestelde goederen, dan wel aan inrichting of gebouw, zijn voor rekening van de veroorzaker van de schade. Gekochte kavels kunnen op verzoek van de koper voor rekening en risico van de kopers worden verzonden, waarbij verzendkosten, verzekering en verpakkingskosten, ten laste van de koper komen. Geschillen uit verkoop ontstaan worden door de veilinghouder beslist, deze beslissing is onherroepelijk. Kopers kunnen zich niet beroepen op onbekendheid van deze voorwaarden of op enig ander veilinggebruik ook, zij kunnen geen vordering instellen tegen veilinghouder of een van zijn medewerkers, dan wel de deurwaarder/notaris.Schilderijen: Bij het bieden op schilderijen biedt u enkel op het schilderij zelf. De eventuele lijst is als gift inbegrepen.

Telefonisch bieden:


Mits aangegeven wordt dat de koper telefonisch mee wil bieden, zal de startprijs van het kavel automatisch als voorbieding van deze telefonische bieder meegenomen worden in de veiling.Verzendvoorwaarden:Om iedereen van dienst te kunnen zijn bieden we verzendmogelijkheden binnen Europa aan.  • De pakketten worden in opdracht en op risico van de koper verstuurd.

  • De genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW.

  • Max. afmetingen incl. verpakking NL: 100x50x50cm.

  • Max. afmetingen incl. verpakking Buitenland: 100x50x50cm.

  • De genoemde bedragen zijn voor pakketten met een waarde tot € 500,00Houdt u er a.u.b. rekening mee dat zelfs bij online-overboekingen het enkele dagen kan duren voordat een bedrag op onze rekening staat. Pas na ontvangst van betaling wordt het pakket verpakt en verstuurd.


Verzendkosten  binnen Nederland:

Pakket 0-10 KG: € 17,50

Pakket 10-20KG: € 22,50


Verzendkosten  binnen EUR1:

Pakket 0-10 KG: € 35,00

Pakket 10-20KG: € 45,00


Verzendkosten  binnen EUR2:

Pakket 0-10 KG: € 45,00

Pakket 10-20KG: € 50,00


Verzendkosten  binnen EUR3:

Pakket 0-10 KG: € 45,00

Pakket 10-20KG: € 55,00


Verzendkosten  Wereld

Pakket 0-10 KG: € 70,00

Pakket 10-20KG: € 125,00Voor pakketten met een waarde boven de 500 euro en/of afmetingen buiten de aangegeven maximum afmeting kunt u contact opnemen

over de kosten.Terug